ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โพสต์8 มี.ค. 2564 11:51โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 12:26 ]

            วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ภาคบ่าย) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 (สหวิทยาเขตพุทไธสง) ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สหวิทยาเขตพุทไธสง 2. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธาน 3.นางสาวศรุดา ดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4.นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 5.นายมานพ สว่างจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ 6. นางสาวสุจริตรา กุสิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม และคณะครู รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้
            ทั้งนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ข่าว : นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
ภาพ : นายสุระ สุยะรา

ภาพการดำเนินการ ก.ต.ป.น.โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สหวิทยาเขตพุทไธสง สพม.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563


ชมภาพ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3464371403664770&id=481344961967444
Comments