9 ตุลาคม 2562 สพม.32 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด

โพสต์11 ต.ค. 2562 00:19โดยPhakpoom Phatchanee

     สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ.บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4 สหวิทยาเขตพุทไธสงและสหวิทยาเขตสตึก ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 โดยมี นายประชัย พรสง่ากุล ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายประชัย พรสง่ากุล กล่าวว่า การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ จุดแข่งขันที่ 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านศิลปหัตถกรรมอย่างกว้างขวาง สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับนักเรียนและครูในสหวิทยาเขตพุทไธสง –สหวิทยาเขตสตึกให้มากยิ่งขึ้น และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละรายการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 การจัดการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 โรงเรียน มีรายการแข่งขันทั้งสิ้น 241 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2,589 คน การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการทุกฝายและได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 16โรงเรียน ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการแข่งขัน การส่งครูมาเป็นกรรมการตัดสิน และโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมได้อนุเคราะห์สถานที่ ใช้ในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69   (ภาพกิจกรรม)
Comments