9 สิงหาคม 2561 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:17โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (9 สิงหาคม 2561 ) เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูไอซีทีและครูผู้สอนในสังกัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 สำหรับครูไอซีทีและครูผู้สอน สหวิทยาเขต ละหานทราย นางรอง เมืองบุรีรัมย์ และสตึก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงตามบริบทของนักเรียน ชุมชนและโรงเรียน เผยแพร่ผลงานสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ผ่าน“ ระบบคลังสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ” หรือ “DLIT32” เผยแพร่ผลงานสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอกองค์กร ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย และผู้เข้าอบรมทราบแนวทางสำหรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) .  ภาพกิจกรรม
Comments