9 พฤษภาคม 2561 " โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:03โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 9 พฤษภาคม 2561 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพ
ย์ครูบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ประธานเปิดอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์แม่ข่ายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.29 (อุบลราชธานี) ผู้ปฏิบัติหน้าที่อบรมวิทยากรแกนนำ เพื่อขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดอบที่ 2 สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน . ภาพกิจกรรม
Comments