9 มกราคม 2561 "แผนพัฒนาฯการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา"

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:42โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
ในวันนี้ ( 9 มกราคม 2561)ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา กล่าวว่า ได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.32เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการแก้ปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยพัฒนาระบบเครือข่าย UNINet ให้เป็นระบบหลัก และยกเลิกการให้บริการ MOENet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อให้การติดตามข้อมูลการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้แนวดำเนินการผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสถานศึกษา สร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนมีอำนาจในฐานะผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการ ให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานธุรการ การสื่อสารและการบริหาร 

“เป้าหมายสูงสุดคือใช้เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจากัด การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนนักเรียนได้โดยตรง สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีภารกิจในการใช้อินเตอร์เน็ตมาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรียน จานวนนักเรียนและเหตุผลในการใช้งาน การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเครือข่าย UNINET ”

ทั้งนี้มีหน่วยบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ TOT เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ CAT เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ 3BB มาร่วมนำเสนอเครือข่ายเพื่อเป็นทางเลือกให้โรงเรียนได้ใช้บริการ (ภาพกิจกรรม)
Comments