8 ม.ค. 64 "พบเพื่อนครู"

โพสต์11 ม.ค. 2564 19:22โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:40 ]

       วันที่ 8 มกราคม 2564  เวลา 08.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์  ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ร่วมรายการ “ คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา ” โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19. 
       ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน . สำหรับรายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ความถี่ ระบบ เอฟ.เอ็ม 101.75 เมกะเฮิร์ต ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.จัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ สพม.32. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments