"กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี "

โพสต์27 ธ.ค. 2561 19:53โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าเยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ซึ่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธ.ค.2561 เพื่อพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเด็ก 241 คน (ภาพกิจกรรม)
Comments