7 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:48โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2561 ) เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงตามบริบทของนักเรียน ชุมชนและโรงเรียน เผยแพร่ผลงานสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ผ่าน“ระบบคลังสื่อการเรียนการสอนออนไลน์” หรือ “DLIT32” เผยแพร่ผลงานสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอกองค์กร ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย และผู้เข้าอบรมทราบแนวทางสำหรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูไอซีทีและครูผู้สอนในสังกัด 66 โรงเรียน โรงละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 132 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 สำหรับครูไอซีทีและครูผู้สอน สหวิทยาเขต กระสัง พุทไธสง ลำปลายมาศ หนองกี่ และประโคนชัย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 สำหรับครูไอซีทีและครูผู้สอน สหวิทยาเขต ละหานทราย นางรอง เมืองบุรีรัมย์ และสตึก คณะวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.3 (ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นตัวแทนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา) นายสุรเดช ปุยะติ ครูต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากโรงเรียนลำปลายมาศ ผู้พัฒนาโปรแกรม“ระบบคลังสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ " DLIT32 " ทีมครูต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาพกิจกรรม
Comments