7 พฤศจิกายน 2561 (สพม.32 "องค์กรสู่มาตรฐานสากล ")

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:19โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

“ ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่ขัดแย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ” พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517 วันนี้ ( 7 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยมีข้อราชการประชุมควบคุมภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 . ภาพกิจกรรม
Comments