6-7 ตุลาคม 2560 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปี 2560

โพสต์25 ต.ค. 2560 02:55โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 
ทั้งนี้ในการจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดลำดับเข้าไปแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด 4 จุด จุดที่ 1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ในวันที่ 7-8 ตุาลาคม 2560 จุดที่ 2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 จุดที่ 3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในวันที่ 6-7 ลาคม 2560 และจุดที่ 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 (ภาพกิจกรรม)
Comments