5-7 พฤษภาคม 2561 " สะเต็มศึกษา "

โพสต์6 มิ.ย. 2561 00:16โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 บุรีรัมย์ สังกัด สพม.32 ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ STEM สพฐ. 243) ดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ประจำปี 2561 ผ่าน DLTV , ETV และ OBEC Channel ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สพฐ. เพื่อพัฒนาครู STEM วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา จำนวน 2 รุ่น คือ
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดกิจกรรม "แล่นให้ไกล ไปให้ถึง" ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 จำนวน 60 คน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดกิจกรรม "เลี้ยงขนฟู ให้ดูดี" ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561
จำนวน 60 คน
การประชุมปฏิบัติการ ครั้งนี้ เน้นกิจกรรมใน 3 ส่วน คือ สงสัยใคร่รู้ ค้นดูเร่งเสาะหา และแก้ปัญหาอย่างวิศวกร ......
คณะครูผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลให้ความสนใจ ได้แสดงความคิดเห็น ได้สืบค้น ได้วางแผนออกแบบและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม นำเสนอผลงาน รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษา เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป  ภาพกิจกรรม
Comments