3 ธันวาคม 2561 สพม.32 " รายงานข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:38โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2561 ) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ติดตามและตรวจสอบการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา( รร.สวายจีกพิทยาคม รร.ภัทรบพิตร รร.บัวหลวงวิทยาคม รร.กนกศิลป์พิทยาคมและรร.บุรีรัมย์พิทยาคม) ในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดขนาดของสถานศึกษา ในการติดตามครั้งนี้ ได้ให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบทะเบียนนักเรียนทุกกระดับการศึกษา หากพบว่ามีนักเรียนที่ต้องจำหน่ายคงค้างอยู่ในทะเบียนนักเรียน ให้เร่งดำเนินการ โดยดำเนินการตามเอกสารแนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256 ว่าด้วยเรื่องการจำหน่ายนักเรียน และให้ปรับปรุงทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบรายบุคคล (ภาพกิจกรรม)
Comments