3 มกราคม 2563 บุคลากรในสังกัด สพม.32 น้อมใจร่วมอวยพรให้ผู้บังคับบัญชา

โพสต์7 ม.ค. 2563 01:18โดยสกุณา โสดาปัดชา


เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่อาคารมัธยม 4.0 บุคลากรในสังกัด สพม.32 น้อมใจร่วมอวยพรให้ผู้บังคับบัญชา นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. เขต32 (บุรีรัมย์) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ผอ.สพม.เขต 32 ได้อำนวยอวยพรให้แก่บุคลากรด้วยภาษาบาลีที่ว่า อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง –ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ –จงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา -ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโท ปัณณะระโส ยะถา –เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ มะณิ โชติระโส ยะถา -เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ (ภาพกิจกรรม)
Comments