3 กุมภาพันธ์ 2563 สพม 32 เข้มประชุมคณะกรรมการติดตาม ก.ต.ป.น.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์3 ก.พ. 2563 20:29โดยสกุณา โสดาปัดชา


    สพม 32 เข้มประชุมคณะกรรมการติดตาม ก.ต.ป.น.พัฒนาคุณภาพการศึกษา วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563 ) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งเป็นเครือข่ายในการติดตามความก้าวหน้าในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา . พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) ตามขอบข่ายการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ในด้าน 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารทั่วไป ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาและร่วมวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
Comments