31 กรกฎาคม 2561 สพม.32 เตรียม" ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ"

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เวลา 9.30 น. วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายหลักสูตรและการจัดการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านสารสนเทศ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เกิดภาวะผู้นำในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ที่1( 7-8 สิงหาคม) – รุ่นที่ 2 (9-10 สิงหาคม) ภาพกิจกรรม
Comments