30 พ.ค.2561 “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:30โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

วันนี้ (30 พ.ค.2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ” คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา คนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด ดังนั้นผู้ดำเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงและได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เวลาในการอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน พ.ศ.2561กลุ่มเป้าหมาย การอบรมตามหลักสูตร ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจาก โรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 132 คน วิทยากร ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาเรียนรวม (Student Support Service : SSS) ซึ่งผ่านการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จำนวน 10 คน จากโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม และโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
Comments