30 มิถุนายน 2563 งานสวัสดีคุณครู" ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ "

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:06โดยPhakpoom Phatchanee


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวเปิดงานสวัสดีคุณครู “ ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ Inspiring Teacher ” ประจำปีการศึกษา 2563 ทางไกลระบบออนไลน์ . ผอ.สพม.32 กล่าวว่า รายการสวัสดีคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 ในหัวข้อครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นการพบกันทางจอภาพ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติและถึงแม้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอนาคตแต่ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อวิถีชีวิตที่เราเรียกว่า New Normal ภาวะวิกฤต การเมืองสังคมและที่มีผลต่อพวกเรามากที่สุดก็คือกระบวนการ วิธีการทำงาน . การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่งสถานการณ์ระบาดนี้ เป็นตัวเร่งให้เกิดขึ้นเร็ว ซึ่งจริงๆ แล้วการปรับเปลี่ยนนี้ จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน แต่คงต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้นเพื่อเราได้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน . เรื่องแรกที่จะพูดกันก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน ในการประพฤติปฏิบัติงานตามหลักศาสนา พุทธศาสนาคือ อริยสัจ 4 ซึ่ง (ชมวีดีโอ) สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการพบปะครั้งนี้คือ ปัญญา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ในมรรค 8 หมายถึง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ . เพราะรากเหง้าแห่งปัญหาทั้งปวง เกิดจากการเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนมีคนไม่เห็นตรงกัน ก็จะทำให้ทะเลาะกัน มีปัญหากัน การทำงานก็ไม่ราบรื่นการพัฒนาคุณภาพก็ไม่เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็น ดังนั้น การปรับทัศนคติ (วิสัยทัศน์ ) ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหาร หน่วยงาน องค์กร คนที่มีความเห็นความคิดที่ชอบสบาย ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายก็เกิดปัญหาหนี้สิ้นตามมา ใช้เงินที่ไม่มี ไปซื้อของที่ไม่ต้องการและไปอวดกับคนที่ไม่ชอบ ดังนั้นถ้าเรามีปัญญา คือ ความเห็น ทัศนคติ ความคิดที่ดี เราก็จะประพฤติดีไม่ผิดศีล สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมาสังกัปปะ . หลักธรรมหนึ่ง ที่จะขอพูดในการเป็นผู้บริหารเป็นครูที่ดี มีจรรยาบรรณ คือ สามัคคีธรรม เมื่อเราคิดดีเห็นชอบ ตรงกัน ก็คือ สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา คือต้องรู้จักแบ่งปันความสุข ซึ่งกันและกัน พูดดี ไม่ใช่แบ่งปันความทุกข์ ก่อปัญหา หยิบยืมเงินเพื่อน หนีค้ำประกัน ก็มาจากการมีมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นที่ไม่ตรงต่อองค์กรไม่รับวิชาชีพ ขาดจรรยาบรรณ ต่อเพื่อนร่วมงาน . สุดท้ายปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นั้นมีรากเหง้า มาจากทัศนคติและความคิดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ถูกสอบสวน เพื่อดำเนินการทางวินัยหรือถูกสังคมมองไม่เหมาะสม เช่น จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เรื่องการปิดบังความรู้และนำไปติวสอนพิเศษ เพื่อแลกกับผลการเรียนหรือคะแนน ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองหลายราย ขอความกรุณาคุณครูบางท่านที่ยังคิดเช่นนี้ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับคุณครูส่วนใหญ่ที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ตามแนวทาง ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง  (ภาพกิจกรรม)
Comments