2 สิงหาคม 2561 สพม.32 " กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โพสต์10 ต.ค. 2561 21:34โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ ( 2 สิงหาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) พบบุคลากรในสังกัด ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้บุคลากรสพม.32 สามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับการบริการจากชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งใช้กันแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ซึ่งสพม.32 ในปัจจุบันมีการติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศ ซึ่งมีเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบุคคลที่มาติดต่อราชการเป็นชาวต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ จึงควรเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร การให้ข้อมูลและเข้าใจตรงกันกับชาวต่างประเทศได้ ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นรูปแบบพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติราชการ โดยเน้นทักษะทางด้านการอ่าน (Reading), การเขียน (Writing), การพูด (Speaking) และการฟัง (Listening) ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในพัฒนาตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
Comments