2 มิถุนายน 61 สพม.32 จัดอบรมจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-GP

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:47โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

สพม.32 จัดอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันนี้ (2 มิถุนายน 61) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นางสุเนตร พรอมตตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.32 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งงานพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง โดยที่งานพัสดุทั้งระบบเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะต้องช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบของผู้บริหาร ดังนั้น การที่หน่วยงานจะบริหารด้านการพัสดุภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านพัสดุต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ นำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง ได้มีพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ดังนั้น เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องศึกษา และติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัสดุอยู่เสมอ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง โดยมีครู เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา จำนวน 66 โรงเรียน ( คงศักดิ์ ถ่ายภาพ // ประกอบ ข่าว ) . ภาพกิจกรรม
Comments