29 ตุลาคม 2562 "รางวัลของคุรุสภา" ประจำปี 2562

โพสต์13 พ.ย. 2562 00:58โดยสกุณา โสดาปัดชา


    นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 รางวัลคุรุสดุดี ผู้บริหารสถานศึกษา นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ศึกษานิเทศก์ นางปราณีต ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 ครู นายกุหลาบ แสนจันทร์ ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม นายสมเกียรติ รองประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นางมนัญชยา แกกูล ครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม รางวัลคุรุสภา ศึกษานิเทศก์ นางปราณีต ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 ครู นางชนกานต์ เหลาแตว ครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ครู นางนิธนันท์ เครือคา ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม รางวัลครูผู้สอนดีเด่น นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ ครูโรงเรียนนางรอง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น นางชนกานต์ เหลาแตว ครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น (ภาพกิจกรรม)
Comments