29 ตุลาคม 2562 "ระบบการดูแลช่วยเหลือ"

โพสต์13 พ.ย. 2562 00:54โดยสกุณา โสดาปัดชา


       นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562 โดยให้คัดเลือกสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 โรงเรียน รวม 3 โรงเรียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ดำเนินการประเมิน ผลการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัดตามสภาพจริงและประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไปแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความชื่นชมและยกย่องสถานศึกษา ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์พร้อมทั้งได้ จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเงิน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ประธานกรรมการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่ ระดับทอง อันดับ 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 2.โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 3.โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ดำเนินการ 1. จัดทำโล่รางวัลเพื่อมอบให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 2 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 3. โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 2. จัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบเกียรติบัตรเพื่อมอบให้โรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น จานวน 24 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 2.โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 3.โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 4.โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 5.โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 6.โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 7.โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 8.โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 9.โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 10.โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 11.โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 12.โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 13.โรงเรียนภัทรบพิตร 14.โรงเรียนธารทองพิทยาคม 15.โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 16.โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 17.โรงเรียนกระสังพิทยาคม 18.โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 19.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 20.โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 21.โรงเรียนพุทไธสง 22.โรงเรียนลาปลายมาศ 23.โรงเรียนสตึก 24.โรงเรียนนางรอง  (ภาพกิจกรรม)
Comments