29 ธ.ค. 63 "สวัสดีคุณครู สหวิทยาเขตละหานทราย"

โพสต์3 ม.ค. 2564 20:18โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 19:49 ]


        วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อำเภอ โนนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู สหวิทยาเขตละหานทราย โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยนโยบาย "ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง " No Child Left Behind ให้มีมาตรฐาน อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถสูง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงได้มีกิจกรรมพบเพื่อนครูและนิเทศอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการนิเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Learning) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563. โครงการสวัสดีคุณครูสหวิทยาเขตละหานทราย กิจกรรมพบเพื่อนครู เป็นจุดที่ 9 ของโครงการ โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments