29 พฤศจิกายน 2562 "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32" ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:44โดยสกุณา โสดาปัดชา


    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562 มีสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดสอบ จำนวน 35 โรง ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้นักเรียน สถานศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรคณะสงฆ์ ซึ่งจะสอบวิชากระทู้ธรรม, วิชาธรรมวิภาค, วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัยบัญญัติ โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. กำหนดการเข้าสอบภาคเช้า วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา 08.00 - 11.30 น.เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบ่าย สอบวิชาธรรมวิภาค เวลา 13.00 – 13.50 น. เวลา 50 นาที พุทธประวัติ และวินัย สอบวิชาละ 50 นาที ในการสอบครั้งนี้ได้รับการสนใจเข้าสอบจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ทุกระดับสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และ เอก (ภาพกิจกรรม)
Comments