29 กันยายน 2561 " โครงการผลิตภาพยนต์สั้นคุณธรรม สพฐ. ปี 61"

โพสต์15 ต.ค. 2561 19:43โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
วันนี้ ( 29 กันยายน 2561 ) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม เพ ลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ อำเอภคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสั้น โครงการคุณธรรม สพฐ.โดยมีนายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าอบรมเป็นครูแกนนำเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมรกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำดี ครู นักเรียนสามารถตัดต่อภาพยนตร์สั้น เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรแห่งคุณธรรม โดยนำเสนอภาพยนตร์สั้นลงสู่สาธารณชนในรูปแบบของ Social Media หรือ Facebook เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง สพม.32 ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูแกนนำและนักเรียน จำนวน 270 คน คณะวิทยากร นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ นายอารี ไพรแสงอรุณ ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม นายมีพล ทรงศิลา ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม นายวัชรินทร์ ชื่นอุรา ครูโรงเรียนภัทรบพิตร นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพร ครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา นายธีรศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม .  ภาพกิจกรรม
Comments