28 สิงหาคม 2560 เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:50โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32


ในวันนี้ ( 28 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 และโรงเรียน “ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น “ โดยมี นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ ชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารเพื่อการประเมิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม (ภาพกิจกรรม)
Comments