28 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

โพสต์28 ม.ค. 2563 18:46โดยสกุณา โสดาปัดชา


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 จากการคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดีเด่น ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบกิจกรรมลูกเสือ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 . ประเภทผู้บริหาร นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม , นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และ นายบุญเยี่ยม วงศรีษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก . ผู้สอน นางนภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และนางสาวจิตมรพิสุทธิ์ ยารัมย์ ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม . ผู้สนับสนุน นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม และว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments