28 กพ. 63 " มอบโล่ห์และเกียรติบัตร "

โพสต์5 มี.ค. 2563 00:18โดยPhakpoom Phatchanee


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบโล่ห์และเกียรติบัตรให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 รางวัล คือ . 1.ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 2. ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และ3. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนนางรอง . สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรม การทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   (ภาพกิจกรรม)
Comments