27 ธันวาคม 2562 ผอ. สพม.32 ได้รับเกียรติประธานพิธีเปิด โดมอเนกประสงค์ และห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2563 00:42โดยสกุณา โสดาปัดชา


ผอ.สพม.32 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โดมอเนกประสงค์” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ทำพิธีเปิดโดมอเนกประสงค์ และห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานพิธีเปิด โดมอเนกประสงค์ และห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตต์โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อดีตผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนางรอง ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด (ภาพกิจกรรม)
Comments