26 กุมภาพันธ์ 2561 นิทรรศการศิลปะ สืบสานงานศิลป์ถิ่นเวียลปรีง

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:15โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา เปิดเผยว่า การจัดงานนิทรรศการสานศิลป์ถิ่นเวียลปรีง ครั้งที่ 3 สัญจรตอน Power of Love @Thaicharoenwittaya (พลังแห่งความรัก ณ ไทยเจริญวิทยา) และเปิดบ้านไทยเจริญวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตละหานทราย เกิดความรักในศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ศิลปะดนตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแสดงศักยภาพ ความสามารถ เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานพิธีเปิด โดยมีนายอำเภอปะคำ ผู้นำท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานทราย ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อนนโยบาย No Child Left Behind พร้อมกันทั้งสหวิทยาเขต ในงานนิทรรศการศิลปะ สืบสานงานศิลป์ถิ่นเวียลปรีง สัญจรตอน Power of Love @Thaicharoenwittaya (พลังแห่งความรัก ณ ไทยเจริญวิทยา) และเปิดบ้านไทยเจริญวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสหวิทยาเขตที่เป็นแบบอย่าง (ภาพกิจกรรม)
Comments