24 มิถุนายน 2563 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:00โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 24 มิถุนายน 2563 ) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมที่ 3 การอบรมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนละ 1 คน) . ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมในกิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้วินัยจราจรและความปลอดภัยในโรงเรียน กฎหายจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน และกิจกรรมที่ 2 การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันและการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน การ Cyberbully การอบรมทางออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเป็นครู จากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งและโรงเรียนประชานุเคราะห์ 51 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ช่องทางการอบรม = https://bit.ly/3dox9Qo . “ โดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการการสถานศึกษา ขอขอบคุณคณะวิทยากร สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ คลิกรักษ์ใจโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ”  (ภาพกิจกรรม)
Comments