24 ก.ค.63 ประชุมวางแผนอัตรากำลัง

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:31โดยPhakpoom Phatchanee

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ . วันนี้ (24 กค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าววัตถุประสงค์ . นายศุภชัย ภาสกานนท์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 . เพื่อให้ได้ข้อมูลอัตรากำลังที่ครอบคลุม สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอัตรากำลัง ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลที่ยังไม่เคยปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้งานด้านอัตรากำลัง มีความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน . ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านอัตรากำลัง ของแต่ละโรงเรียน จำนวน 66 คน  (ภาพกิจกรรม)
Comments