23 พ.ย.62 โครงการ "อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ"

โพสต์24 พ.ย. 2562 23:20โดยสกุณา โสดาปัดชา


(23 พ.ย.62) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม .. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ซึ่งนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุเบื้องต้น การจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การประชุมอบรมสัมมนา วัสดุสำนักงาน ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูที่ เจ้าหน้าที่ สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมพัฒนาในวันนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน พัสดุ ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงิน บัญชีพัสดุ อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง .. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่สามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ นำประสบการณ์ ไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน นำเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานด้านการเงินและพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมพัฒนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุในส่วนสำนักงานทางการด้านศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและพัสดุ (ภาพกิจกรรม)
Comments