23 เมษายน 2561 สพม.32 ร่วมบันทึก MOU โครงการ KKU SMART LEARNING กับ มข.

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) มอบหมายให้ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และศึกษานิเทศก์ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม และโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ในงาน smart Learning Expo มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานและประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ “การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาการศึกษาชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งแก้ปัญหาการศึกษาทั้งระบบที่จะเป็นกลไกสำคัญของสังคมต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติ เดินหน้าสู่ ไปพร้อมกันทั้งด้านการผลิตกำลังคน การสร้างงานวิจัย การสร้างสรรค์เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อการศึกษาประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องเชื่อมต่อกับภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาหลักสูตรหลักสำคัญของ โครงการ KKU smart Learning ขึ้นมา 3 สาระวิชาหลัก สอดคล้องกับโปรแกรมการวัดสมรรถนะของ PISA ได้แก่ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยจุดเด่นของ KKU smart Learning คือมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สังเคราะห์มาจากสถาบันกำหนดมาตรฐานชั้นนำของโลกและประเทศไทย มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้เรียนและก้าวข้ามข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการโดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนจริง  ภาพกิจกรรม
Comments