23 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรั้วโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ในวันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ขอขอบคุณโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม อ.กระสัง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ให้มีการศึกษาตลอดชีวิต เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โครงการเปิดประตูสู่รั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (OPEN HOUSE 2018) เป็นกิจกรรมของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ขอให้โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย No Child Left Behind ไม่ทิ้งเด็กหลังห้อง “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก” สู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ภาพกิจกรรม)
Comments