23 ก.ค.63 โครงการหลักในการขับเคลื่อนฯสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:29โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 23 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ประจำปี 2560 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่ได้รับดังนี้ . ระดับทอง ดีเด่น 1. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2. โรงเรียนไทยเจริญวิทยา . ผู้บริหาร นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ . ครูผู้รับผิดชอบ นายชยพล แปลงไล นางพรพิศ บุญมี . ระดับเงิน ดีเด่น 1.โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 2. โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 3.โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 4.โรงเรียนสองห้องพิทยาคม . ผู้บริหาร นายจันทร เที่ยงภักดิ์ นายธัญวิชย์ ไตรรัตน์ นางสาววรินทร ปัดกอง . ครูผู้รับผิดชอบ นายมิตร ปุเลโต นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ นายสมภพ เกรียรัมย์ นายจรูญ ลาดหนองขุ่น (ภาพกิจกรรม)
Comments