22 สิงหาคม 2561 " เปิดบ้านวิชาการ Open House 2018 "

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:38โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2018 ) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการของดรงเรียนให้กับชุมชน ครูและนักเรียนในเขตบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ นิทรรศการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (โครงงาน) ในรูปแบบ Poster ของนักเรียน .  ภาพกิจกรรม
Comments