22 ก.ย. 63 " เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE "

โพสต์2 พ.ย. 2563 22:25โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 22:25 ]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32 จัดโครงการเก่งและดี TO BE NUMBER ONE โดยมีนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการ สพม.32 เป็นประธานในพิธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการเก่งและดี TO BE NUMBER ONE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สามารถจัดตั้งชมรมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้แนวทางการรณรงค์และปลุกสำนึกการสร้างกระแสการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูและแกนนำนักเรียน จากโรงเรียนในสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 67 โรงเรียน รวม 140 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน (ภาพกิจกรรม)


Comments