21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดบ้านวิชาการ " ไทยเจริญวิทยา "

โพสต์27 ก.พ. 2563 19:47โดยPhakpoom Phatchanee

ผอ.สพม.32 ประธานเปิดบ้านไทยเจริญ Open House 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานงาน "กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการไทยเจริญวิทยา (Open Houses) " ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา กล่าวรายงาน ประธานสหวิทยาเขตละหานทรายและคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา อ.ปะคำ . นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียนไทยเจริญวิทยา ที่ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการไทยเจริญวิทยา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถ เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเกิดสมรรถนะสำคัญ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ อีกทั้งส่งเสริม ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท่านผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าโรงเรียนไทยเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสมกับเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ของอำเภอปะคำ . ด้าน ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนและนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอปะคำ รวมทั้งผู้ปกครองได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน อาคารเรียน ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากกองทุนหลักประกันสุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ และหน่วยงานต่าง (ภาพกิจกรรม)
Comments