20 พฤศจิกายน 2560) สพม.32 " เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "

โพสต์28 พ.ย. 2560 19:40โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

“รากฐานที่นับว่าสำคัญ คือ รากฐานทางจิตใจ อันได้แก่ความหนักแน่น มั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่ง ในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง เหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่น ก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้จึงช่วยให้บุคคลมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถแต่ในทางที่ถูกที่เจริญเพียงทางเดียว ส่วนความมุ่งมั่นในการทำงานนั้น ถ้าขาดไปก็ทำให้ย่อท้อเหนื่อยหน่าย หรือไม่ก็มักง่ายหยาบคาย ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มักไม่สำเร็จเด็ดขาดหรือบกพร่องเสียหาย ที่สุดก็จะไม่มีโอกาสสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าอันใดให้แก่ตัวเองหรือแก่ใครๆได้”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 11 มีนาคม 2524

PHOTOS: วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560) เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ
รองผอ.สพม.32 รักษาราชการแทนผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต 

กิจกรรมสุนทรียสนทนา : รองผอ.สพม.32 กล่าวขอบคุณบุคลากรในสังกัดที่ร่วมกิจกรรม รู้ รัก สามัคคี เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ี่ 17 พย. 2560 ด้วยความเรียบร้อย และช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง
ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพทั้งตนเองและครอบครัว (ภาพกิจกรรม)
Comments