20 มกราคม 2561 ผู้บริหาร ครูดีเด่นประจำปี 2560

โพสต์25 ม.ค. 2561 00:34โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

วันนี้(20 มกราคม 2561) ที่หอประชุมการะเวก โรงเรียนนางรอง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บริหารและครูดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้บริหารและครู ในการสร้างขวัญและกำลังใจ ต่อการปฏิบัติและปฏิบัติตนตามาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ประเมิน โดย นายสรายุท เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้บริหารและครูมีผู้ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 553 ราย ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 ราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 รายและครู จำนวน 523 ราย (ภาพกิจกรรม)
Comments