20 กุภาพันธ์ 2561 เปิดประตูสู่รั้วโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:46โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ในวันนี้ ( 20 กุภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น นายสมคิด สิทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน จึงได้จัดโครงการเปิดประตูสู่รั้วโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ( P.S.P.OPEN HOUSE 2018) ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานพิธีผอ.สพม.32 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งโรงเรียนประสบความสำเร็จทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการให้มากยิ่งขึ้น และให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ  ภาพกิจกรรม
Comments