1 พฤษภาคม 2561 สพม.32 "อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง"

โพสต์6 มิ.ย. 2561 00:02โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 1 พฤษภาคม 2561 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2561กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียนนั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต เนื่องจากเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความสมัครสมาน สามัคคี ตลอดจนความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ซึ่งผู้ที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดและสามารถชี้แนะให้เด็กและเยาวชนมากที่สุด ก็คือ ครูที่ทำหน้าสอนในโรงเรียนนั่นเอง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร ครูในสถานศึกษาและผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 134 คน รูปแบบการฝึกอบรม เป็นแบบอยู่ค่ายพักแรม เนื้อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก การฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   ภาพกิจกรรม
Comments