1 พฤศจิกายน 2562 "การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว"

โพสต์13 พ.ย. 2562 01:09โดยสกุณา โสดาปัดชา


การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว วันนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2562 )ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดการประชุมการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง และธุรการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการ ทั้งนี้ได้มีการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง จำนวน 77 ราย ธุรการ 46 ราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง และโรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างที่โรงเรียนและส่งสำเนาเอกสารสัญญาจ้าง จำนวน 2 ชุด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในส่วนของธุรการโรงเรียนอัตราละ 9,000 บาท จ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่อไป หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งว่างลงทุกกรณีให้รายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ และให้ชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน (ภาพกิจกรรม)

Comments