1 มิถุนายน 2561 รองเลขา ฯ กพฐ.เยี่ยมโรงเรียนจุฬาภรณ ฯบุรีรัมย์

โพสต์6 มิ.ย. 2561 20:51โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

รองเลขา ฯกพฐ. ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รับนักเรียนประเภทประจำทั้งหมด โดยรับนักเรียนในพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ภาพความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันโครงงานGlobal Leadership Link Singapore 2017 ที่ประเทศสิงค์โปร สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท Poster session ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 36 ทีม จาก 5 ประเทศได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไทย นำเสนอโดยนายกฤตพล บุบผาสุข นายสุทัศน์ นามบันลือ และนางสาวธิติมา กาวไธสง ครูผู้ควบคุมคือ ครูชัชฎาภรณ์ ประจันพล คุณครูธิติ เพียรโคตร .  ภาพกิจกรรม
Comments