19 มีนาคม 2563 " สพม.32 MOU ผู้บริหารสถานศึกษา "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:35โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (19 มีนาคม 2563 ) เวลา 9.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และคณะผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ พะประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม และนายประเสริฐ ศรีแสนปราง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ . ทั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้วเป็นระยะวลาประมาณ 15 วัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) จะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ . การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนามประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับข้อตกลงนอกจากนี้ กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควร ซึ่งมีรูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามตัวอย่างรูปแบบข้อตกลงที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด  (ภาพกิจกรรม)
Comments