19 เมษายน 2562 "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา "

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:49โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 19 เมษายน 2562 ) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมโรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยนายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประธานสมาคมผู้บริหารจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนายพีรวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทยต่อต้านการคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในมุมเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นในสถานศึกษาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยและวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมในตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนสุจริตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานแสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ของผู้บริหารครูและนักเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนการโรงเรียนหัวหน้างานวิชาการและผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษาคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 280 คน
Comments