19 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ (ก.ต.ป.น.)

โพสต์19 ก.พ. 2561 18:26โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายต้นสังกัด และนำสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยน้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ยกระดับคุณภาพนักเรียน แนวคิด No Child Left Behind ( NCBL) “ ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง ” โดยมีจุดหมายนักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ ผลสำเร็จทางการเรียนเต็มตามศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเด็กหลังห้อง ที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 (บุรีรัมย์) (ภาพกิจกรรม)
Comments