19 กันยายน 2561 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

โพสต์11 ต.ค. 2561 23:58โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

สพม.32 (บุรีรัมย์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 7 หน่วยงานหลัก ขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandam of understanding :MOU ) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีลงนาม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกับ 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 2.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ 3.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4.สำนักงานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 5.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 6.วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า สพม.32 มีความตระหนักในด้านการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีภารกิจการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เติบโตเป็นพลเมืองดี จึงให้ความสำคัญโดยที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว ให้ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 .  ภาพกิจกรรม
Comments