18 ธันวาคม 2561 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล

โพสต์19 ธ.ค. 2561 22:32โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สพม.32 (บุรีรัมย์) (วันที่ 18 ธันวาคม 2561)  ตระหนักในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ภาพกิจกรรม)
Comments