18 ธันวาคม 2560 สพม.32 " ประกาศเจตจำนง "

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:08โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2560 ) เวลา 09.30 น ที่สวนการ์เด้นฟรุตส์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ในการบริหารงานราชการต่อเพื่อนข้าราชการในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนว่า ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้วยสำนึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น
เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมา ภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยหลัก ๓ ป คือ ปราบ ป้อง และปลูก และข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สำหรับข้าราชการ บุคลากรขององค์กร และสถานศึกษา ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ใน ๖ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านความโปร่งใส
๒. ด้านความพร้อมรับผิด
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์ก
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
(ภาพกิจกรรม)
Comments